Ozengen flüt eğitim kitap

Author :  

Year-Number: 2019-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-04 14:51:20.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 16-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Bu araştırmada, özengen flüt eğitiminde kullanılan kaynak kitaplara ilişkin öğretmen görüşlerini saptamak ve bu doğrultuda amaca ve hedef kitlenin özelliklerine uygun uygulanabileceği düşünülen model bir kaynak kitap önerisi hazırlamak amaçlanmıştır. Araştırma bu açıdan önemli görülmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde, farklı yaş gruplarından öğrencilere aktif olarak özengen flüt eğitimi vermekte olan, araştırmaya gönüllü 47 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada; çalışma grubuna, kişisel bilgiler, halen kullanılmakta olan flüt eğitimi kaynak kitaplarına ilişkin sorular ve oluşturulmak istenen kaynak kitap içeriğine ilişkin ifadeler olmak üzere üç bölümden oluşan bir görüşme yönergesi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmenler, Türkiye’de özengen flüt eğitimine yönelik kaynak kitap eksikliğinin olduğunu ve mevcut kitapların da özengen eğitimi destekleyici nitelikte olmadığını ifade etmişlerdir. Bu amaçla, öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun ve Türk kültürüne uyumlu bir model kaynak kitap önerisinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Abstract Purposes of this study were to (a) determine teachers’ considerations about sourcebooks that used in flute education and (b) propose a model sourcebook according to the characteristic of intended audience and their objective. Participants were teachers (N = 47) who were actively teaching flute lessons to students from various age groups from different cities of Turkey. In the study, teachers have implemented a three-part survey including personal information, questions about current source books being used and preferences about the content of the sourcebook to be created. According to the findings, teachers indicated that current sourcebooks were not suitable for amateur flute education and there was a lack of published sourcebook pertaining to amateur flute education in Turkey. Thus, a model sourcebook including Turkish musical pieces was proposed to meet the requirements of teachers.

Keywords


 • Atmaca, A. E. (2008). Toplumsal Yaşamda Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Medyanın Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15 (15), 21-28.

 • Kaptan, S. (1989). Bilimsel Araştırma Gözlem ve Teknikleri. Ankara: Tekışık.

 • Öz, N. B. (2001). İnsanın kültürel gelişiminde müzik eğitiminin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülte Dergisi, 14 (1), 101-106.

 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Say, A. (1996). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Tanrıverdi, A. (1996). Mesleki müzik eğitiminde çalgı öğretim programının önemi ve yeri. Filarmoni Sanat Dergisi, 139, 14.

 • Uçan, A. (1993). Ülkemizde müzik öğretimine genel bir bakış. Ankara: Müzik Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Uçan, A. (1994). Müzik eğitimi: temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye'de Cumhuriyetin ilk altmış yılındaki durum. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik: insan ve sanat eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Uslu, M (1996, Eylül). Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında ve Geliştirilmesinde Çok Sesli Müzik Eğitimi Görüşü. Sözel Bildiri, I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul.

 • Uslu, M. (1998). Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaștırılması ve Geliștirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Uslu, M. (2006). Türkiye’de çalgı eğitiminin yaygınlaştırılmasında ve geliştirilmesinde çoksesli müzik eğitimi görüşü. Müzik ve Bilim Dergisi, 5, 1-10.

 • Yılmaz, H. ve Şen, Ü. S. (2016). Gitarın popülerlik durumunun incelenmesi. İdil, 5 (25), 1491-1521.

                                                                                                    
 • Article Statistics