Okul Öğretmen Açısı Öğrenme Örgüt Yapı İnceleme

Author:

Year-Number: 2019-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-02-04 14:51:17.0
Language : Türkçe
Konu : eğitim bilimleri
Number of pages: 56-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, öğretmenlerin bakış açısına göre öğrenen örgüt ile eğitim liderliği arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmanın örneklemini Ankara ilinde şu an aktif olarak çalışan 94 ilköğretim okulu öğretmeni ve 65 lise öğretmeni olmak üzere toplam 159 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri literatür taraması, anket ve bilgi formu ile toplanmıştır. Şişman (2004) tarafından okul yöneticilerinin eğitim liderliği rolü üzerine yaptığı araştırma amacıyla gerçekleştirilen anket bu çalışmada veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. Veriler SPSS 20 istatistiksel araştırma programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin bakış açısına göre öğrenen örgüt ile eğitim liderliği arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. İlköğretim okullarında özellikle öğretmenlere hizmet verme, hizmet içi eğitim etkinliği ve öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen algılarına göre, okul yöneticilerinin zaman zaman öğretmenlere mesleki gelişim sağlama görevlerini yerine getirdikleri, örgütsel öğrenme alt başlıkları ile öğretimsel liderlik alt başlıkları arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında, okul liderlerinin örgütsel öğrenmedeki rolünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the relation between learning organization and educational leadershiphas been searched from teachers' point of view. To this purpose, 94 primary school teachers and 65 high school teachers, actively working in Ankara province, have been included in the study as the sampleof the population. The data for the research were collected through literature review, survey, and information sheet. The survey used by Şişman (2004) on school administrators' educational leadership has been determined as the means to gather data in this study. The data have been analyzed through SPSS 20. At the end of the study, it was found that there is a positive correlation between learning organizations and educational leadership from teachers' point of view.

Keywords